Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Oljesand och ursprungsbefolkningar

 

Av: Mikael Jensen

Humanekologer har under några decennier diskuterat värdet av och effekterna av oljesand. Förutom att det är ytterligare en källa till utsläpp av växthusgaser finns det andra problem. Det är t.ex. varken ett energieffektivt sätt att skapa drivmedel eller ett ekonomiskt effektivt sätt att framställa drivmedel. På grund av det höga oljepriset så är det ändå värt insatsen i energi och pengar för att få ut olja ur sand. Detta sker typiskt i Kanada där det finns stora områden med oljesand.

Humanekologer har under decennier diskuterat effekterna på ursprungsbefolkningar vid industrier och anläggningar som framställer energi. Typexempel är gigantiska damm-byggen som tvingar ursprungsbefolkningar ifrån sina boplatser där de har levt i tusentals år. De företag och/eller politiker som står bakom besluten anser att nyttan för den stora massan är värd det lidande som urpsrungsbefolkningar får utstå.

Hittills har mycket få forskare tagit upp problematiken kring hur ursprungsbefolkningar drabbas av oljesands-industrin. Clinton Westman och Tara Joly har utfört en översiktsstudie av de artiklar som har publicerats kring detta ämne. Resultatet från Westman och Jolys nyligen publicerade artikel sammanfattas i detta inlägg.

Det är oljesands-industrin i Kanada och de ursprungsbefolkningar i de berörda regionerna som ligger i fokus. Westman och Joly har tittat på flera aspekter av hur ursprungsbeolkningar påverkas:

Oljesandsbrytningen frigör tungmetaller som hamnar i omgivande jordar och i grundvattnet. Detta ger en direkt påverkan på möjligheterna att leva på jord och vatten i området. Det gäller både de landområden som odlas eller används som betesmarker och de områden där ursprungsefolkningen brukar jaga, fiska och samla svamp/bär. Den biologiska mångfalden påverkas negativt. Många växt- och djurarter försvinner från området eller minskar kraftigt. Landområden som i generationer har tillhört ursprungsgrupper förstörs eller förlorar på annat sätt det värde som har varit viktigt för gruppens kulturutövande.

Grundvattnet blir förorenat av brytningen av oljesand. Det blir därför mycket svårt att finna rent dricksvatten för ursprungsbefolkningarna. Även vattendragen blir förorenade vilket påverkar vattenlevande växter och djur. Dessa i sin tur går inte att äta utan hälsorikser. Oljesandsindustrin använder dessutom stora mängder vatten vilket gör att vattenmängden i vattendragen minskar kraftigt. Även detta har en negativ inverkan på växt- och djurlivet.

Oljesandsbrytningen har påverkat luftkvalitén i stora delar av Kanada, alltså inte bara lokalt. Bland annat har oljefälten orsakat surt regn. Därtill blir det utsläpp av växthusgaser redan vid framställningen av olja ur oljesanden. Lokalt märks en försämrad luftkvalité genom ökade halter av damm samt dålig lukt. Dammet försvårar andningen medan lukten har en livskvalitétsförsämrande inverkan.

Urpsrungsbolkningar i närheten av oljesandsfälten har uppvisat oväntat höga nivåer av ovanliga cancerformer och luftvägssjukdomar. Trots detta har man inte kunnat finna tydliga samband mellan oljesandsbrytningen och sjukdomarna. De växter som befolkningen i regionen normalt använder för att läka och behandla sjukdomar kan inte längre användas då växterna tar skada av oljeindustrin.

Tillkomsten av en ny industri i regionen medför nya arbetsmöjligheter. Många i regionen får anställning, inklusive individer från urpsrungsgrupperna. De senare är dock underrepresenterade. Därtill får de sällan kvalificerade jobb utan slitsamma uppgifter. Även om detta delvis kan ses som positivt för ursprungsbefolkningar finns det även negativa effekter. Problemen i familjerna ökar med våld och missbruk som följd. Ursprungsfolken upplever också en värdeförlust i kultur- och religionsutövandet.

Westman och Joly sammanfattar sin vetenskapliga genomgång så här:

Det är anmärkningsvärt att industrin är villig att förstöra växt- och djurlivet, kulturella och religiösa värden samt driva på växthuseffekten för att få sälja olja med relativt små vinstmarginaler. Vad kan vi göra åt detta?

5 Apr 2019