Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Hur dåligt är vattenkraft?

Vattenkraft presenteras tillsammans med solenergi och vindkraft som de tre lovande och rena energialternativen till fossil energi och kärnenergi. Det pratas mindre om de problem som är förbundna med vattenkraft. De ska diskuteras kort i detta inlägg.

Jag är personligen för vattenkraft och andra relativt rena sätt att producera energi. Det hindrar dock inte att jag tar tillfället att lyfta fram den komplexitet som är förknippad med alla sätt att producera energi, särskilt vattenkraft.

De tre sätt att se på vattenkraftens inbyggda problem som jag vill ta upp rör folkförflyttningar, metanutsläpp och reglerat utflöde till havet.

Folkförflyttningar

Det har varit självklart för många folkgrupper på jorden att bosätta sig nära vatten. Om det inte är i direkt anslutning till hav eller en sjö är det i direkt närhet till en flod. Vatten gör det möjligt att förflytta sig och hitta mat.

När man ska göra om en flod till ett gigantiskt magasin (d.v.s. dammen) till ett vattenkraftverk tar vattnet över platser där människor bor. När floden svämmar över ovanför vattenkraftverket blir bosättningarna vid flodens stränder obeboeliga.

Eftersom bosättningar blir obeboeliga måste folket förflyttas. Det kan handla om byar som har befolkats i flera tusen år som plötsligt helt ska försvinna. Folket ska få andra platser att bo på. Kommer den nya platsen att passa deras sätt att leva och deras kunskaper för hur de ska överleva.

Varför väljer en myndighet eller ett företag att tvångsförflytta hela byar? Det grundläggande argumentet är att många människor får nytta av mer el vilket rättfärdigar att få kan få lida. Den totala vinsten är överväldigande.

Det är inte ovanligt att de som tvångsförflyttas inte finner sig tillrätta och blir utstötta i det nya samhället. Är det då verkligen etiskt försvarbart ett ett fåtal ska behöva få sina liv kraftigt försämrade för att ett flertal ska få det lite bättre?

Metanutsläpp

När växter bryts ned, av mikroorganismer på marken, frigörs kolet som har varit bundet i växten. Det frigörs som koldioxid. Detta är inte ett tillskott av koldioxid till luften eftersom växten i ett tidigare skede tog upp koldioxiden från luften för att binda den i växten. För att denna process ska fungera behövs syre i luften.

När man täcker marken med vatten fortsätter växtdelar som har legat på marken att brytas ned men nu utan tillgång till syre. I brist på syre sker det som kallas en anaerob nedbrytning, d.v.s. en process utan syre, med metan som restprodukt istället för koldioxid.

Metan är precis som koldioxid en växhusgas som påverkar klimatet. Den stora skillnaden är att metan är en mycket mer kraftfull växthusgas. När metan bildas utgör det ett tillskott till den omgivande luften vilket leder till en förstärkning av växhuseffekten.

Gigantiska vattenkraftverk är alltså inte klimatneutrala utan tillför växthusgaser till atmosfären. Det är mycket troligt att förbränning av fossila bränslen bidrar till mer utsläpp av växthusgaser än vad stora vattenkraftverk gör men eftersom metan är ett kraftfullare växthusgas skapar vattenkraftverk också problem.

Reglerat utflöde till havet

En naturlig cykel av en flod innebär att det är mer utflöde vissa perioder än andra. Detta beror bland annat på regnperioder och smälperioder. För att få ett jämnt flöde av vatten till kraftverkets turbiner dämmer man upp stora mängder vatten när det finns gott om det för att ha vatten när tillflödet är begränsat. Det kan betyda att man håller tillbaka utflödet av vatten tillhavet.

Många arter som lever vid floders utflöden får lite vatten att vistas i. Många av dem fångar sin mat där eller förökar sig. När det naturliga flödet försvinner, försvinner även arterna som normalt finns där. Detsamma gäller laxen som simmar uppströms för att fortplanta sig. När det inte finns något vatten uppströms kan laxen inte, på naturlig väg, föröka sig.

Ett reglerat utflöde som gynnar människans energitillförsel gynnar inte andra arter. För att vi ska få så kallad ren energi måste andra arter riskera att dö ut. Det visar sig alltså att vattenkraft bidrar till minskad biodiversitet.

Sammantaget

Med de tre exempel jag har tagit upp är det uppenbart att vattenkraft inte är ett problemfritt sätt att framställa energi. Vi behöver vara medvettna om konsekvenser i det stora, inte bara vid själva turbinen där vattnet skapar energi. Det förekommer en omfattande inverkan på människor, växter, djur och hela biosfären på grund av vattenkraft. Ta med det i beräkningen.

 

 

25 Aug 2019