Humanekologi

Om människan och hennes totala omgivning

Ozon

Ozon är benämningen på en molekyl som består av tre syreatomer. Det syre vi andas är i form av syremolekyler som består av två sammanlänkade syreatomer. Syre i duovaranten är bra för oss. Syre i triovarianten är mindre bra.

Vi uppfattar förekomsten av ozon som både positiv och negativ beroende på var den befinner sig. Ozon i ozonskiktet ser vi som positivt medan marknära ozon ses som negativt.

Ozonskiktet

Ozonskiktet är ett lager av en högre koncentration av ozon som finns mellan 10 och 50 kilometer över jordens marknivå. Ozonskiktet förhindrar eller filtrerar bort UV-strålning från solen. Ultrovioletta solstrålar har en hög energinivå som har en direkt skadlig inverkan på levande organismer. Tack vara ett ozonlagret hindrar en stor del av ozonen att nå biosfären där allt liv på jorden finns är förutsättingarna för fortsatt liv god.

Hål i ozonskiktet är inga egentliga hål utan förtunningar. Denna förtunning innebär att mer UV-stråling tar sig igenom. Detta i sin tur gör att de delar av planeten där mer UV-ljus når ytan är mer utsatta för risker som är kopplade till exponering för UV-strålning. UVB som den mest energirika formen av UV-ljus heter är dokumenterat cancerframkallande. UVA som har något lägre energinivå sägs bidra till att huden åldras snabbare.

När ozonsiktet inte längre ger oss fullgott skydd får vi skydda oss själva på ett genomtänkt sätt. Förtunningarna i ozonlagret upptäcktes under 1980-talet och visade sig bero på människotillverkade gaser som bröt ned lagret. När man insåg risken och vad som var orsaken iscensattes ett globalt försök att förhindra en vidare förtunning och detta lyckades. Ozonlagret har återkapats och skyddet har därmed förbättrats igen.

Marknära ozon

När en rad kemiska och fysiska förutsättningar sammanfaller är det möjligt för ozon att uppstå vid markytan. Intensiv biltrafik inom ett lokalt område (som en storstad) bidrar till höga utsläpp av kvävedioxid. Kvävedioxid består av en kväveatom och två syreatomer. Höga utsläppsnivåer en solig dag ökar möjligheterna för att ozon ska skapas vilket det gör genom att UV-strålning slår sönder en kvävedioxid-molekyl så att en syreatom frigörs. Denna slår ihop sig med en syremolekyl, som det finns gott om i luften, och bildar då en ozon-molekyl.

Marknära ozon är ett instabilt tillstånd som lätt omvandlas tillbaka till rent syre och kvävedioxid. Under tiden det är i form av ozon kan det dock göra viss skada. Både växter och djur är känsliga för ozon. Växter, t.ex. odlade grödor, minskar sin tillväxt vid höga nivåer av marknära ozon. Djur och människor får problem med luftvägarna och ögonen då ozonet skapar en aggressiv reaktion som aktiverar immunförsvaret. Detta i sin tur utlöser en allergisk reaktion. Man får alltså andningssvårigheter, hosta och kläda i ögonen.

På IVL kan man läsa mer om marknära ozon samt titta på de dagliga mätningarna av nivåerna av marknära ozon vid olika mätstationer i Sverige. Klicka här.